Skocz do zawartości


Zdjęcie

Regulamin forum Royal Quest


 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Norad

Norad

  GOSU

 • Royal Quest Community Manager
 • 1602 Postów:

Napisany 24.05.2018 - 09:49:16

REGULAMIN FORUM ROYAL QUEST

 

§1

Definicje

Następujące pojęcia, użyte w treści Regulaminu mają znaczenie jak określono poniżej:

CENEGA – CENEGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków nr 50, 02–255 Warszawa zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498248, NIP: 6991844511, REGON: 012082833, kapitał zakładowy: 23.750.000 PLN w całości wpłacony,

Dodatkowe dane CENEGA niezbędne dla celów zapewnienia Użytkownikom kontaktu:

KONSUMENT – Użytkownik będący osobą fizyczną, który korzysta z FORUM w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);

KONTO – Spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po założeniu Konta i zalogowaniu na FORUM, za pomocą którego Użytkownik korzysta z funkcjonalności FORUM;

FORUM - Serwis internetowy prowadzony przez CENEGA dostępny pod domeną forum.muve.pl, za pośrednictwem którego możliwa jest szybka komunikacja w drodze wymiany postów z innymi użytkownikami GRY oraz administracją GRY;

GRA – gra online «Royal Quest» – to program komputerowy stanowiący zbiór danych i komend umożliwiających funkcjonowanie komputera oraz innych urządzeń komputerowych, który znajduje się na serwerze Administratora, włączając w to Komponent serwera, Klienta Gry i Stronę.

REGULAMIN – Niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

UMOWA - Umowa o świadczenie przez CENEGA na rzecz Użytkownika Usług, będących jednocześnie usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

URZĄDZENIE – Należy przez to rozumieć należące do Użytkownika telekomunikacyjne urządzenie końcowe, tj. np. komputer, telefon komórkowy, smartfon, tablet lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1907);

USŁUGA – Usługa świadczona przez CENEGA na zasadach określonych w Regulaminie przy wykorzystaniu FORUM;

UŻYTKOWNIK - Osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca Konto w FORUM, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego za zawarcie Umowy i korzystanie z Usługi.

§2

Zapisy ogólne

 1. Regulamin  określa  zasady zakładania i usuwania Konta, zasady korzystania z FORUM, zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Użytkowników.
 2. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Korzystania z FORUM (link) i przestrzegać ich postanowień. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać i nie przekazywać treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Właścicielem oraz administratorem FORUM jest CENEGA.
 4. Użytkownikiem może być wyłącznie Konsument.
 5. Jeden Użytkownik może mieć aktywne tylko jedno Konto.
 6. W celu skorzystania z FORUM Użytkownik musi posiadać Urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 7. CENEGA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w tym przerwy lub błędy w funkcjonowaniu FORUM spowodowane siłą wyższą, zaplanowanymi działaniami związanymi z bieżącą konserwacją FORUM, awariami serwerów, niedozwolonymi działaniami osób trzecich, przyczynami leżącymi po stronie zewnętrznych dostawców, przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika. CENEGA dokłada wszelkich starań, aby FORUM funkcjonował w prawidłowy sposób.
 8. Użytkownicy mogą porozumiewać się z CENEGA poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: http://www.cenega.pl/kontakt lub w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres pomoc@royalquest.pl.
 9. Koszty korzystania przez użytkownika ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta.

§3

Rejestracja w FORUM oraz usunięcie Konta

 1. W celu skorzystania z FORUM Użytkownik obowiązany jest założyć Konto zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w FORUM. Rejestracja na FORUM jest bezpłatna.
 3. Rejestracja na FORUM nie jest konieczna w przypadku, gdy Użytkownik ma aktywne Konto w GRZE.
 4. Rejestracja na FORUM możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 5. W celu dokonania rejestracji przy wykorzystaniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego adresu poczty elektronicznej e-mail, wyboru hasła, zaakceptowania Regulaminu. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez zapoznanie się i kliknięcie pola wyboru (checkbox).
 6. Na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w FORUM zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania ww. wiadomości dochodzi do zawarcia Umowy.
 7. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony i trwa do chwili jej skutecznego wypowiedzenia przez Użytkownika.
 8. W wyniku rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych w FORUM.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.
 10. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę oraz żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: prywatnosc@royalquest.pl.
 11. Po usunięcia Konta CENEGA, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. ze zm.), w celu dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Usług, przetwarzać będzie następujące dane Użytkownika:
  1. Adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w FORUM;
  2. Login;
  3. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  4. informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
  5. informację o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.

§4

Reklamacje

 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługa ma wady.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania FORUM np. w zakresie funkcjonowania Konta. Reklamację można złożyć w terminie 30 dni od daty stwierdzenia problemów związanych z funkcjonowaniem FORUM.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o reklamacji w dowolnej formie, w szczególności w jeden z następujących sposobów:
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc@royalquest.pl
  2. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: http://www.cenega.pl/kontakt
 4. Składając reklamację Użytkownik powinien podać co najmniej imię nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w FORUM, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.
 5. CENEGA powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu nie ograniczają uprawnień Użytkownika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w Polsce.

 

§7

Dane osobowe

 

 1. Rejestracja w FORUM wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez CENEGA w ramach FORUM, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których CENEGA świadczy Usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych jest CENEGA z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków nr 50, 02–255 Warszawa zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498248, NIP: 6991844511, REGON: 012082833.
 3. CENEGA powołała Inspektora danych osobowych. W celu kontaktu z Inspektorem ochrony danych należy wysłać e-mail na adres iod@cenega.com.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach FORUM, w tym: obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach FORUM.

Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez CENEGA to:

 1. adres e-mail,
 2. lokalizację geograficzną
 3. dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta
 4. dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),
 5. identyfikator urządzenia mobilnego,
 6. typ systemu operacyjnego,
 7. typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę
 8. dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu,
 9. historia zakupów i wybierane linki,
 10. preferencje i wybory na przykład subskrypcje,
 11. preferowany język i waluta,
 1. W związku z realizacją Usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z CENEGA, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
 2. CENEGA zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Korzystając z FORUM Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: https://royalquest.pl/cookies). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 4. Użytkownik ma  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres prywatnosc@royalquest.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia Usług.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez CENEGA w ramach FORUM. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez CENEGA  skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Usług.
 8. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane. 

 

§8

Postanowienia końcowe

 

 1. Usługi świadczone przy pomocy FORUM nie są objęte gwarancją.
 2. Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez CENEGA lub oferty handlowej CENEGA, konieczność dostosowania postanowień regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania FORUM, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom FORUM, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania FORUM. W takim wypadku CENEGA prześle Użytkownikom FORUM zmieniony Regulamin, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 3. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, Użytkownik nie będzie miał możliwości skorzystania z Usług, a Konto zostanie usunięte.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

0 Użytkowników czyta ten temat

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych